70 jaar geleden, bent u nog de vrouw waarmee uw man in het huwelijk trad (De Post 25 november 1951)

Omdat het vandaag vrouwendag is, dit artikel van 70 jaar geleden.

Hier alvast enkele tips:


Bedenk, dat zijn ochtendblad voor hem meer betekent dan voor u.

Wees royaal, laat hem lezen.


Deel uw huiswerk verstandig in: vergeet niet dat uw man graag in een ordelijk huis komt.(De Post 25 november 1951)

Vandaag 100 jaar geleden, stemde het parlement het voorstel goed waardoor vrouwen een stemrecht kregen voor de gemeenteraadsverkiezing, met uitzondering van geregistreerde prostituees en veroordeelde overspeligen.

Na de Eerste Wereldoorlog kwam de zaak ter sprake toen onder de druk van de socialisten in allerijl het algemeen enkelvoudig stemrecht werd ingevoerd, zonder dat de grondwet was aangepast.

Vrouwen werden nog steeds uitgesloten door de wet van 9 mei 1919, maar er waren enkele uitzonderingen om oorlogsopofferingen te honoreren: niet-hertrouwde weduwen en moeders van gesneuvelde soldaten of burgers kregen stemrecht voor het leven, evenals vrouwen die om vaderlandslievende redenen tot gevangenis waren veroordeeld of in voorhechtenis hadden gezeten.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen voerde de wet van 15 april 1920 stemplicht in voor vrouwen, met uitzondering van geregistreerde prostituees en veroordeelde overspeligen.

Een poging om het vrouwenstemrecht ook bij provincieraadsverkiezingen in te voeren, mislukte.

Wel werd de stemregeling voor “oorlogsheldinnen” overgenomen.

Vrouwen kregen ook het recht zich verkiesbaar te stellen voor het parlement.

Vooral de liberalen bleven zich tegen algemeen vrouwenstemrecht verzetten.

Bij de grondwetsherziening die in 1921 de situatie rond het enkelvoudig stemrecht regulariseerde, pleitten de katholieken, in de eerste plaats de zeer conservatieve voorman Charles Woeste, voor algemeen vrouwenstemrecht.

Er werd toen een compromis gevonden, in de zin dat de invoering van vrouwenstemrecht kon worden ingevoerd door een bijzondere wet, die met 2/3-meerderheid moest worden goedgekeurd, en niet meer door de lastige procedure van een grondwetsherziening.

Ook werd het ingevoerde stemrecht van oorlogsheldinnen grondwettelijk verankerd.

Het zou tot 1948 duren voor een coalitie van christendemocraten en socialisten door een bijzondere wet het stemrecht voor vrouwen bij alle verkiezingen realiseerde.

De eerste parlementsverkiezingen waar vrouwen konden stemmen vonden op 26 juni 1949 plaats. Omdat het vrouwenstemrecht niet zorgde voor een vervrouwelijking van het parlement, werden vanaf 1994 politieke seksequota ingevoerd.(Diverse bronnen, Wikipedia en foto Ons Volk april 1920)

100 jaar geleden, vrouwenkiesrecht in Europa (Ons Volk Maart 1920)